Statut

Statut

 

STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Towarzystwo Przyjaciół  Ostrołęki zwane dalej .. Towarzystwem” jest samodzielną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną..

2

Towarzystwo skupia wszystkie osoby pragnące zrzeszać się w Towarzystwie w celu popierania                     i propagowania społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ostrołęki i regionu.

3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Ostrołęka. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju.

4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

5

Towarzystwo ma prawo tworzenia swych struktur organizacyjnych takich jak koła oraz powołania sekcji komisji dla realizacji określonych zadań statutowych.

6

Towarzystwo używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1 i 2 lub wystąpieniu z nich decyduje Walny Zjazd Członków Towarzystwa większością kwalifikacyjną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w walnym Zjeździe.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

8

Celami Towarzystwa są:

 1. Upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Ostrołęki i regionu,
 2. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwa w ich ochronie,
 3. Umacnianie społecznej integracji mieszkańców Ostrołęki i rozbudzanie wśród nich zainteresowania stanem, wyglądem i rozwojem społeczno-gospodarczym i kulturalnym miasta,
 4. Pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej, podejmowanej dla dobra Ostrołęki i regionu,
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki służą realizacji statutowych zadań Towarzystwa.

9

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poznawanie przeszłości i popularyzację wiedzy o dziejach i współczesnych problemach miasta i regionu,
 2. Pielęgnowanie i propagowanie wartościowych tradycji regionalnej kultury kurpiowskiej,
 3. Inicjowanie i organizowanie konferencji, kursów, sesji, seminariów, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw,
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. Inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią i teraźniejszością Ostrołęki i regionu oraz studiów projektowych dotyczących ich przyszłości,
 6. Dokumentowanie współczesnych dziejów Ostrołęki w formie prowadzenia ,,Kroniki Miasta”,
 7. Zgłaszanie wniosków, propozycji i opinii dotyczących rozwoju społeczno-kulturalnego miasta i regionu,
 8. Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych Towarzystwa,
 9. Popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do rozwoju środowisk twórczych, naukowych i zawodowych w Ostrołęce,
 10. Współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi i naukowymi, z organizacjami społecznymi oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi,
 11. Współpracę z radiem, telewizją i prasą dla prezentowania dorobku i problemów Towarzystwa, miasta i regionu,
 12. Utrzymywanie więzi i roztaczanie opieki nad osobami szczególnie zasłużonymi dla miasta, Towarzystwa i regionu oraz wyróżnianie ich osiągnięć,
 13. Wnioskowanie w sprawie odznaczeń i nagród dla osób zasłużonych dla Ostrołęki i regionu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym także osoby małoletnie zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach ( Dz.U.Nr 20/89.poz 104)
 2. Członkami Towarzystwa mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak i
 3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– zwyczajnych,

– wspierających,

– honorowych.

 1. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Towarzystwa.
 2. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje uchwałą Zarządu na podstawie złożonej                deklaracji członkowskiej.

11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych.

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
 2. Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji zadań Towarzystwa,
 3. Przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa oraz stosować się do uchwał i decyzji jego organów ( władz )
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Członek zwyczajny ma prawo:
 6. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 7. Zgłaszać wnioski i opinie pod adresem Towarzystwa,
 8. Noszenie odznaki Towarzystwa.

12

 1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członek wspierający, którym jest osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Towarzystwa po złożeniu pisemnej deklaracji.
 4. Członkowie wspierający są zobowiązani:
 5. Pomagać towarzystwu w realizacji jego statutowych celów,
 6. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 7. Uiszczać w terminie składki w zdeklarowanej wysokości.

 

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
 2. Poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Towarzystwa bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa.

13

 1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Towarzystwa, miasta lub regionu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu.
 3. Osoby, którym nadano godność członka honorowego korzystają ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych, a nadto mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i innych organów Towarzystwa z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie mają takiego obowiązku.

 

14

 1. Utrata członkostwa Towarzystwa następuje na skutek:
 2. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,
 3. Skreślenia przez Zarząd w przypadku nieuzasadnionego niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata,
 4. Wykluczenie z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych i uchwał władz Towarzystwa,
 5. Wykluczenia wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny utraty praw publicznych,
 6. Śmierci członka Towarzystwa lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa.

15

 1. Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
 2. Walny Zjazd Członków Towarzystwa,
 3. Zarząd Towarzystwa,
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński.
 6. W kołach władzami są:
 7. Walne Zgromadzenie Członków,
 8. Zarząd Koła,
 9. Komisja Rewizyjna koła.

3 . Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.

 1. Władze Towarzystwa wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zjazdu ( Walnego Zebrania w kołach.

 

16

Walny Zjazd Członków Towarzystwa.

 1. Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walny Zjazd może być: Sprawozdawczo – Wyborczy, Zwyczajny i Nadzwyczajny.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd o ile wymaga tego dobro Towarzystwa:
 4. Na podstawie Uchwały Zarządu.
 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 7. Walny Zjazd Członków może podejmować prawomocne uchwały:
 8. W pierwszym terminie przy obecności powyżej 50% liczby członków Towarzystwa,
 9. W drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
 10. Zawiadomienia o Zjeździe winny być wydane na 14 dni przed terminem Zjazd. W zawiadomieniach należy podać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad.
 11. Uchwały podejmuje Zjazd zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 12. Do właściwości Walnego Zjazdu Członków należy:
 13. Ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa i podejmowania stosownych uchwał,
 14. Przyjmowania sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 15. Udzielania absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 16. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 17. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 18. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie skreślenia z listy członków,
 19. Nadawania godności członka honorowego,
 20. Wprowadzania zmian do Statutu Towarzystwa oraz podejmowania uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa oraz przekazaniu jego majątku.
 21. Obradom Walnego Zjazdu Członków przewodniczy osoba wybrana przez Zjazd Towarzystwa.
 22. W Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa udział biorą :
 23. Członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym,
 24. Członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

 

17

Zarząd Towarzystwa.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 21 – 35 osób wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie Prezydium w składzie : prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, 2 – 6 członków.
 3. Prezydium organizuje na bieżąco pracę Zarządu i wykonuje jego postanowienia.
 4. Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. Zatwierdzenie okresowych planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 7. Powołanie sekcji komisji problemowych oraz doraźnych zespołów,
 8. Zarządzanie całością spraw Towarzystwa w okresie między zjazdami,
 9. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walny Zjazd Członków,
 10. Przyjmowanie nowych członków,
 11. W przypadku zdekompletowania Zarządu, ustanowienie składu przez dokooptowanie nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 dotychczasowego składu.
 12. Skreślenie z ewidencji członków,
 13. Zawieszenie w prawach członków,
 14. Powoływanie kół oraz nadzorowanie ich działalności,
 15. Realizacja uchwał Zjazdu,
 16. Pisma Towarzystwa podpisuje prezes, wiceprezes lub sekretarz.
 17. Czeki podpisuje dwóch upoważnionych członków Prezydium Zarządu Towarzystwa, w tym prezes lub wiceprezes, skarbnik oraz sekretarz.
 18. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 19. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb – przynajmniej co dwa miesiące.

18

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walny Zjazd i wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola i ocena działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej Towarzystwa,
 2. Nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej kół,
 3. Przedstawienie sprawozdań ze swych czynności na Walnym Zjeździe Towarzystwa,
 4. Przedstawienie wniosków Zarządowi w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Członków,
 5. Występowanie na Walnym Zjeździe o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku.

19

Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walny Zjazd i na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie spraw wnoszonych przez władze Towarzystwa przeciwko członkom o naruszenie postanowień Statutu oraz spraw wynikających między członkami Towarzystwa także między władzami a członkami.
 3. W stosunku do członków nie przestrzegających Statutu Sąd Koleżeński może zastosować następujące kary:
 1. Upomnienia,
 2. Nagany,
 3. Wykluczenia z Towarzystwa.
 1. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zjazdu Członków, które należy złożyć w terminie 15 dni od daty doręczenia.

20

Koła Towarzystwa

 1. Koło stanowi jednostkę organizacyjną Towarzystwa i może powstawać w zakładach pracy, instytucjach, szkołach i innych środowiskach.
 2. Do założenia Koła potrzeba jest przynajmniej 12 członków.
 3. Władzami Koła są:
 1. Walne Zebranie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła:
 1. Ustala kierunki działalności Koła,
 2. Rozpatruje sprawozdania Zarządu oraz udziela mu absolutorium,
 3. Wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną

Walne Zebranie Członków Koła wybiera Zarząd Koła. Zarząd Koła składa się z 5 – 7 osób                               Zarząd Koła Towarzystwa  wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika             i od 1 – 3 członków.                                                                                                                                                     Zarząd Koła  zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku.

 1. Do Zarządu Koła należy:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Koła zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Koła i władz naczelnych Towarzystwa,
 2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. Uchwalanie planów pracy Koła,
 4. Zbieranie składek członkowskich.
 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 – 5 osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.                                                                 Do Komisji Rewizyjnej Koła należy:
 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła.
 2. Składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa.

21

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
 1. Fundusze,
 2. Ruchomości,
 3. Nieruchomości.

22

 1. Źródłami majątku Towarzystwa są:
 1. Składki członkowskie,
 2. Wpływy z działalności statutowej,
 3. Dotacje,
 4. Darowizny, zapisy i spadki,
 5. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. Dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej.

23

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Towarzystwa.

Rozdział VI

24

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walny Zjazd Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa – większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.